• امور تربیت بدنی
    نام و نام خانوادگی : علی قربانی شیراز

    مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مشاوره - مشاوره شغلی

    تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱   داخلی: 227