شرح وظایف امور اداری و رفاه 
 

۱- تهیه و تدوین برنامه های رفاهی، مددکاری، اجتماعی، بهداشتی و درمان کارکنان سازمان در چارچوب اختیارات و
دستورالعمل های صادره و اجرای آن
۲- اقدامات لازم جهت ارتقاء سطح معیشت کارکنان و افزایش رفاه عمومی پرسنل.
۳- اقدامات لازم به منظور برقراری و ایجاد سیستم صحیح بهداشت و درمان کارکنان سازمان در چارچوب دستورالعمل های صادره و اجرای آن.
۴- ارائه خدمات مددکاری به کارکنان سازمان و خانواده آن ها
۵- تهیه و تدوین آئین نامه ها ودستورالعمل های مرتبط با برنامه های رفاهی، تفریحی، اجتماعی و بهداشت و درمان
کارکنان سازمان.
۶- تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای مورد نیاز و بروزرسانی آن ها در خصوص برنامه های رفاهی، تفریحی، اجتماعی و بهداشتی و پرسنلی در سطح سازمان.
۷- ایجاد تسهیلات و همکاری لازم به منظور تامین نیازمندیهای مرتبط با مسکن و مصرف کارکنان سازمان
۸- اقدام لازم به منظور ایجاد مراکز رفاهی ، تفریحی و خدماتی به منظور افزایش سطح رفاه کارکنان سازمان و استفاده از امکانات بالقوه آن و واحدهای تابعه در چارچوب اختیارات و ضوابط.
۹- برقراری وایجاد زمینه های لازم به منظور ارائه تسهیلات وپرداخت وام ومساعدت های مالی به کارکنان سازمان در چارچوب اختیارات و دستورالعمل های صادره .
۱۰- تامین وبرقراری بیمه های تکمیلی درمانی وسایربیمه های مورد نیاز کارکنان سازمان.
۱۱- بررسی و پیگیری سوابق معوقه بیمه کارکنان سازمان در سطح واحدهای تابعه.
۱۲- انجام سایر امور مالی و اداری مرتبط با فعالیتهای رفاهی مسکن، بهداشت، درمان و اجتماعی کارکنان سازمان.
۱۳- انجام سایر وظایف حسب مورد که از جانب مقام مافوق ابلاغ می گردد

شرح وظایف واحد کارگزینی

۱- پیگیری و اقدام درخصوص جذب مشمول وظیفه برابر قوانین و مقررات مربوطه
۲- پیگیری و انجام امور حضور و غیاب و مرخصی کارکنان و کنترل به روز آن
۳- پیگیری و انجام امور ارزشیابی سالانه کارکنان
۴- انجام امور نقل و انتقالات داخلی کارکنان (صدور ابلاغ داخلی و جابجایی و تغییرات لازم در مرکز هزینه و مزایای ناشی از آن )
۵- پیگیری و انجام امورمربوطه به انتصابات و ارتقای گروه کارکنان
۶- انجام امور بازنشستگی کارکنان
۷- پیگیری و انجام امور تشکیلات و استخدام کارکنان
۸- پیگیری و انجام بموقع برقراری حقوق و مزایای کارکنان پس از ابلاغ افزایش ضریب و سنوات و …
۹- انجام سایر امور مرتبط از قبیل استعلام از مراجع ذیصلاح درخصوص تاییدیه تحصیلی واصالت گواهینامه عدم سوء پیشینه و …
۱۰-پیگیری امور تخلفات اداری کارکنان