آقای مهندس جلال امامی
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
ریزپردازنده و زبان اسمبلی(جزوه)


فیلم آموزشی ریرپردازنده و زبان اسمبلی(جلسات اول تا سوم)بخش اول

فیلم آموزشی ریرپردازنده و زبان اسمبلی(جلسات اول تا سوم)بخش دوم
معاونت

فیلم آموزشی ریرپردازنده و زبان اسمبلی(جلسات اول تا سوم)بخش سوم

راهنما: سه بخش را دانلود کنید در یک پوشه قرار دهید و از حالت فشرده خارج کنید.


فیلم آموزشی جلسه چهارم و پنجم درس ریزپردازنده و اسمبلی


فیلم آموزشی جلسه ششم و هفتم درس ریز پردازنده و اسمبلی(بخش اول)


فیلم آموزشی جلسه ششم و هفتم درس ریز پردازنده و اسمبلی(بخش دوم)

راهنما: دو بخش را دانلود کنید در یک پوشه قرار دهید و از حالت فشرده خارج کنید.


ریزپردازنده و زبان اسمبلی(تمرین)

فیلم آموزشی جلسه ششم و هفتم درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی

فیلم آموزشی جلسه هشتم و نهم درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی

فیلم آموزشی جلسه دهم و یازدهم درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی

فیلم آموزشی جلسه دوازدهم و سیزدهم درس ریزپردازنده و زبان اسمبلیریزپردازنده و زبان اسمبلی(تمرین)
سیستم عامل
آزمایشگاه سیستم عامل(جزوه)


سیستم عامل(جزوه)


فیلم آموزشی سیستم عامل (جلسات اول تا سوم)


فیلم آموزشی جلسه چهارم و پنجم درس سیستم عامل


تمرین سیستم عامل 

فیلم آموزشی جلسه ششم و هفتم درس سیستم عامل

فیلم آموزشی جلسه ششم و هفتم درس سیستم عامل

فیلم آموزشی جلسه هشتم و نهم درس سیستم عامل

فیلم آموزشی جلسه دهم و یازدهم درس سیستم عامل

فیلم آموزشی جلسه دوازدهم و سیزدهم درس سیستم عامل


تمرین سیستم عامل شماره 1


تمرین سیستم عامل شماره 2

تمرین سیستم عامل شماره 3


تمرینات درس سیستم عاملآزمایشگاه برنامه سازی پیشرفته
آزمایشگاه برنامه سازی پیشرفته(جزوه)فیلم آموزشی آزمایشگاه برنامه سازی پیشرفته(جلسات اول تا سوم)بخش اول


فیلم آموزشی آزمایشگاه برنامه سازی پیشرفته(جلسات اول تا سوم)بخش دوم


راهنما: دو بخش را دانلود کنید در یک پوشه قرار دهید و از حالت فشرده خارج کنید.


فیلم آموزشی جلسه چهارم و پنجم درس آزمایشگاه برنامه سازی پیشرفته


فیلم آموزشی جلسه ششم و هفتم آزمایشگاه برنامه نویسی پیشرفته(بخش اول)


فیلم آموزشی جلسه ششم و هفتم آزمایشگاه برنامه نویسی پیشرفته(بخش دوم)


فیلم آموزشی جلسه ششم و هفتم آزمایشگاه برنامه نویسی پیشرفته(بخش سوم)


راهنما: سه بخش را دانلود کنید در یک پوشه قرار دهید و از حالت فشرده خارج کنید.

فیلم آموزشی جلسه هشتم و نهم درس آزمایشگاه برنامه سازی پیشرفته

فیلم آموزشی جلسه دهم و یازدهم درس آزمایشگاه برنامه سازی پیشرفته

فیلم آموزشی جلسه دوازدهم و سیزدهم درس آزمایشگاه برنامه سازی پیشرفته


تمرین درس آزمایشگاه برنامه نویسی

جواب تمرینات برنامه نویسی
برنامه نویسی کامپیوتر و درس مبانی و برنامه سازی کامپیوتر

فیلم آموزشی جلسه اول درس برنامه نویسی کامپیوتر و درس مبانی و برنامه سازی کامپیوتر


اسلاید جلسه اول درس برنامه نویسی کامپیوتر و درس مبانی و برنامه سازی کامپیوترفیلم آموزشی جلسه دوم درس برنامه نویسی کامپیوتر و درس مبانی و برنامه سازی کامپیوتر


فیلم آموزشی جلسه سوم و چهارم درس برنامه نویسی کامپیوتر و درس مبانی و برنامه سازی کامپیوتر


تمرین های دروس برنامه نویسی کامپیوتر مبانی و برنامه سازی کامپیوتر


اسلاید ها و تمرینات جلسه پنجم و ششم  دروس برنامه نویسی کامپیوتر مبانی و برنامه سازی کامپیوتر


فیلم آموزشی جلسه پنجم و ششم دروس برنامه نویسی کامپیوتر مبانی و برنامه سازی کامپیوتر


تمرینات فصل سوم برنامه نویسی

جواب تمرینات فصل سوم

فیلم آموزشی جلسه هفتم و هشتم دروس برنامه نویسی کامپیوتر و درس مبانی و برنامه سازی کامپیوتر


فیلم آموزشی جلسه نهم و دهم دروس برنامه نویسی کامپیوتر و درس مبانی و برنامه سازی کامپیوترمبانی کامپیوتر و کاربرد آن

مبانی کامپیوتر و کاربرد آن(جزوه)

آقای دکتر آبتین بوستانیبرنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات


برنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات (جلسه دهم)


برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (جلسات یازده و دوازدهم)


برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (جلسات چهاردهم و پانزدهم)


برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (جلسه شانزدهم)


برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (جلسه هجدهم)


برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (جلسات نوزدهم و بیستم)تئوری صف
تئوری صفتئوری صف (جلسه دهم)


تئوری صف(جلسات یازدهم و دوازدهم)


تئوری صف(جلسات چهاردهم و پانزدهم)


تئوری صف (جلسه شانزدهم)


تئوری صف (جلسه هجدهم)


تئوری صف (جلسات  نوزدهم و بیستم)


تئوری صف (جلسات  بیست و دوم -بیست و سوم)


 طرح ریزی واحد های صنعتی

 طرح ریزی واحد های صنعتی(جلسات اول تا نهم)


طرح ریزی واحد های صنعتی(جلسات دهم و یازدهم)


طرح ریزی واحد های صنعتی(جلسات دوازدهم و سیزدهم)


طرح ریزی واحد های صنعتی(جلسه پانزدهم)


طرح ریزی واحد های صنعتی(جلسات شانزدهم و هفدهم)


طرح ریزی واحد های صنعتی(جلسات هجدهم و نوزدهم)