آقای دکتر بهگام رحمانی وحیدمهندسی احتراق
مهندسی احتراق
ترمودینامیک 2
ترمودینامیک 2
عملیات واحد 2
عملیات واحد 2


خانم مهندس فاطمه دنیاگرد

آزمایشگاه شیمی آلی
دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی


آزمایشگاه شیمی آلی(جلسه دوم)


آزمایشگاه شیمی آلی (جلسه سوم-نقطه جوش)


آزمایشگاه شیمی آلی(جلسه پنجم-تصعید)

آزمایشگاه شیمی آلی(جلسه چهارم -تبلور مجدد)آزمایشگاه شیمی آلی(جلسه ششم-استخراج مایع مایع)


آزمایشگاه شیمی آلی(جلسه هفتم -تهیه صابون)
آزمایشگاه شیمی آلی(عملی شهریور ماه)آزمایش نقطه ذوب(بخش اول)

آزمایش نقطه ذوب(بخش دوم)

آزمایش نقطه ذوب(بخش سوم)


راهنما: سه بخش را دانلود کنید و بخش اول را از حالت فشرده خارج کنید.

آزمایش استخراج(بخش اول)

آزمایش استخراج(بخش دوم)

آزمایش استخراج(بخش سوم)

آزمایش استخراج(بخش چهارم)

آزمایش استخراج(بخش پنجم)


راهنما: پنج بخش را دانلود کنید و بخش اول را از حالت فشرده خارج کنید.


آزمایش تصعید(بخش اول)

آزمایش تصعید(بخش دوم)

راهنما: دو بخش را دانلود کنید و بخش اول را از حالت فشرده خارج کنید.


آزمایش نقطه جوش(بخش اول)

آزمایش نقطه جوش(بخش دوم)

راهنما: دو بخش را دانلود کنید و بخش اول را از حالت فشرده خارج کنید.آزمایش سنتز صابون(بخش اول)

آزمایش سنتز صابون(بخش اول)


راهنما: دو بخش را دانلود کنید و بخش اول را از حالت فشرده خارج کنید.

آزمایشگاه شیمی تجزیه
دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه


آزمایشگاه شیمی تجزیه(جلسه دوم)


آزمایشگاه شیمی تجزیه (آزمایش 2-جلسه سوم)


آزمایشگاه شیمی تجزیه (آزمایش 3 جلسه چهارم)


آزمایشگاه شیمی تجزیه  (آزمایش 4 جلسه پنجم)


آزمایشگاه شیمی تجزیه  (آزمایش 5 جلسه ششم)


آزمایشگاه شیمی تجزیه  (آزمایش 6 جلسه هفتم)


آزمایشگاه شیمی تجزیه  (آزمایش 7 جلسه هشتم)


آزمایشگاه شیمی تجزیه  (آزمایش 8 جلسه نهم)

آزمایشگاه شیمی تجزیه  (آزمایش 9 جلسه دهم)آزمایشگاه شیمی تجزیه(عملی شهریور)
استانداردسازی محلول ها

ادامه استاندارد سازی محلول ها

تیتراسیون اسید و باز (1)

تیترایون اسید و باز (3)

ادامه تیترایون اسید و باز (3)

محلول سازی در جامدات

آزمایشگاه شیمی عمومی
دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومیآزمایشگاه شیمی عمومی(جلسه دوم)


آزمایشگاه شیمی عمومی(جلسه سوم)


آزمایشگاه شیمی عمومی(آزمایش 2-جلسه چهارم)


آزمایشگاه شیمی عمومی-دنیاگرد (آزمایش 3 - جلسه پنجم)


آزمایشگاه شیمی عمومی-دنیاگرد (آزمایش 4 - جلسه ششم)


آزمایشگاه شیمی عمومی-دنیاگرد (آزمایش 5 - جلسه هفتم)


آزمایشگاه شیمی عمومی-دنیاگرد (آزمایش 5 - جلسه هفتم-بخش دوم)


آزمایشگاه شیمی عمومی-دنیاگرد (آزمایش 6  - جلسه هشتم)


آزمایشگاه شیمی عمومی(عملی شهریور)تعیین سرعت واکنش (1)

تعیین سرعت واکنش (1)

ادامه تعیین سرعت  واکنش (2)

تعیین سختی اب38

تعیین سختی اب56

تعیین سختی اب343(بخش اول)

تعیین سختی اب343(بخش دوم)

راهنما: دو بخش را دانلود کنید  و بخش اول را از حالت فشرده خارج کنید.

تیتراسیون اسید و باز

محلول سازی جامدات

محلول سازی مایعات