نام و نام خانوادگی : علی قربانی شیراز

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مشاوره - مشاوره شغلی

تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱   داخلی: 227