• معرفی واحد دبیرخانه و جذب هیات علمی   
 • وظایف و اختیارات

  وظایف و اختیارات این دبیرخانه عبارتند از: 

  1)  شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی .

  2)  انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه  .

  3)  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی  .

  4)  ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مركزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم .

  5)  برگزاری جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه .

  6)  اجرای مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه .

  7)  انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) .

  8)  پاسخگویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیأت علمی .
   

 • فرم ها، بخش نامه ها و مصوبات