• معرفی واحد امور مالی  معرفی مدیریت                       چارت مالی                            همکارن حوزه مالی                           اخبار و اطلاعیه                                فرم ها                             آیین نامه ها
   


  شرح برخی از اختیارات و وظایف:


  1) انجام کلیه امور مالی دانشگاه و اعمال نظارت برحسن اجرای آن طبق قوانین و مقررات مربوط .

  2) دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه .

  3) پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه .

  4) رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات .

  5) همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت بودجه و تشکیلات .

  6) رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی .

  7) نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور مالی تفویض شده به حوزه معاونت دانشجویی .

  8) نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن .

  9) تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذی ربط .

  10) تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها .

  11) انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .

   
                           
   
  دیدار و گفتگوی مدیر و کارشناس مسئول حوزه مالی مجتمع آموزش عالی اسفراین با مسئولین بودجه ای و مالی سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم.

   
   جناب آقای اسماعیل گیلاسی مدیریت امور مالی مجتمع آموزش عالی اسفراین به همراه کارشناس مسئول حوزه مالی مجتمع آموزش عالی اسفراین با جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم حسینی ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت علوم و مسئولین امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار تخصیص اعتبارات مجتمع و اخذ بودجه های جدید مورد پیگیری و تبادل نظر حاضرین قرار گرفت.
   


   


                   
   
  مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام در دهه مبارک فجر
      
 • کارشناسان امور مالی

   رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب و اعتبارات         |     رئیس اداره دریافت و پرداخت            |         کارشناس طرح و برنامه             |              کارشناس رسیدگی به اسناد


            تلفن : 05837266531 داخلی: 208                                    تلفن : 05837266531 داخلی: 209               تلفن : 05837266531 داخلی: 212                 تلفن : 05837266531 داخلی: 211