• فعالیت های واحد روابط عمومی

     
                                                                       ---------------------------
                                                                  

               عملکرد واحد روابط عمومی به گواه آمار و ارقام در سال 1402                                                          فعالیت های واحد روابط عمومی درحوزه ارتباط با رسانه ها ، مطبوعات و خبرگزاری ها   

                                                                                                                                                                                                                             در سال 1402

   

                                                                                                  

    فعالیت های واحد روابط عمومی در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات در سال 1402                                        فعالیت های واحد روابط عمومی در حوزه فعالیت های درون سازمانی در سال 1402
   


                                                                

               عملکرد واحد روابط عمومی به گواه آمار و ارقام در سال 1400                                                          فعالیت های واحد روابط عمومی درحوزه ارتباط با رسانه ها ، مطبوعات و خبرگزاری ها   

                                                                                                                                                                                                                             در سال 1400

   

                                                                                                  

    فعالیت های واحد روابط عمومی در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات در سال 1400                                        فعالیت های واحد روابط عمومی در حوزه فعالیت های درون سازمانی در سال 1400   
                                                  


  گزیده ای از مهم ترین خبرهای مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین                                       گزیده ای از مهم ترین خبرهای مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
   
                      در شش ماه نخست سال 1399                                                                                                                                     در شش ماه دوم سال 1399


                                                                   
   
              گزارش عملکرد واحد روابط عمومی سال تحصیلی 99-1398                                       گزیده ای از مهمترین اخبار مجتمع در پاییز 1398
   
   
                                                                 
                    
                     گزیده ای از مهمترین اخبار مجتمع در بهار 1398                                                      گزیده ای از مهمترین اخبار مجتمع در پائیز1397