زهرا کیوانلو شهرستانکی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
دانشجویان
دروس
 • شبکه های کامپیوتری
 • ریاضیات گسسته
 • نظریه زبانها و ماشین ها
 • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
 • روش پزوهش و ارائه
 • ساختمان داده ها
 • برنامه سازی پیشرفته
 • طراحی الگوریتم
کامپیوتر هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : کامپیوتر
زمینه پژوهش : کامپیوتر
آخرین محل تحصیل : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : keivanlo@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی88/08/16مهندسی کامپیوترنرم افزارخوارزمی تهران توضیحات
2کارشناسی ارشد92/06/30مهندسی کامپیوترهوش مصنوعیفردوسی مشهد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1ارائه های علمی انگلیسی و فارسی: بررسی پیکره محور تفکیک مطالب مهم از کم اهمیت.1395زبان پژوهیزهرا کیوانلوشهرستانکی جواد زارعDOI: 10.22051 توضیحات
2Genre awareness and academic lecture comprehension: The impact of teaching importance markers2017Journal of English for Academic PurposesJavad zare, Zahra keivanloo shahrestanaki27, 31-41 توضیحات
3The language of English academic lectures: The case of field of study in highlighting importance2017LinguaJavad zare, Zahra keivanloo shahrestanaki193,36-50 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1بهره گیری از یک سیستم شناسایی برا اساس خصوصیت بیومتریکی بدن انسان در محیط اداری و دانشگاهی8/7/94کنفرانس ملی دستاورد های نوین در برقر و کامپیوترهاجر رحمتی، زهرا کیوانلوشهرستانکی ذکیه رحمتیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
2ارائه یک چارچوب برای ساخت یک پیکره در حوزه سخنرانی های علمی بمنظور آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان93/11/27اولین کنفرانس مدیریت وفناوری اطلاعات و ارتباطاتزهرا کیوانلوشهرستانکی جواد زارعپارک علم و فناوری تهرران توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است