از آنجا که به تعبير حضرت امام خمينی (ره)، "دانشگاه کارخانه آدم سازی است" و "اگر دانشگاه ها اصلاح شوند مملکت اصلاح می گردد" و همچنين به تعبير مقام معظم رهبری "دانشجوی موفق دانشجويی است که خوب درس بخواند،خوب به اخلاق و تهذيب نفس بپردازد و خوب ورزش کند"، فرهنگ و معنويت رکن اساسی دانشگاه و دانشگاهيان در کناررکن علم و تعلم است.
البته اين امر در قرآن کريم با کنار هم قرار گرفتن دو واژه "تزکيه" و "تعلمکاملا محرز و ضروری می باشد.
از اين رو فعاليت های فرهنگی در دانشگاه بايد به گونه ای باشد که اولاً سطح فرهنگی دانشجوی دانش آموخته نسبت به سطح فرهنگی وی در بدو ورود به دانشگاه بالاتر باشد و ثانياً سطح فرهنگی دانشگاه بسيار بالاتر از سطح فرهنگی جامعه باشد.
حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی از فعال ترين حوزه ها در دانشگاه است که وظيفه برنامه ريزی، راهبری، حمايت و نظارت بر حسن اجرای کليه فعاليت های فرهنگی در سطوحاساتيد، دانشجويان و کارکنان را مطابق با مصوبات و مقررات مربوطه و با همکاری وهماهنگی ساير نهادهای ذيربط دارد.
شورای فرهنگی دانشگاه به عنوان نهاد سياست گذار در عرصه فرهنگی دانشگاه فعاليتمي­نمايد و تصميمات مهم و راهبردی در حوزه فرهنگی در اين شورا أخذمي­شود. اين شورامتشکل است از رياست دانشگاه، مسئول نهاد نمايندگی رهبری، معاون دانشجويی و فرهنگی، مسئول بسيج دانشجويی، مسئول بسيج اساتيد، مسئولبزرگترين تشکل دانشجويی، کارشناس فرهنگی خواهران، دبیر ستاد شاهد و ایثارگر، یک نفر استاد زن هیأت علمی و یک نفر دانشجوی کارشناسی ارشد.
 امور فرهنگی:
رشد خلاقيت‌ها و پرورش استعداد‌های دانشجويان در زمينه‌های مختلف فرهنگی و هنریبر عهده اين مجموعه است. امور فرهنگی و فوق برنامه با شناسايی قابليت‌ها وتوانايی‌های دانشجويان، فراهم آوردن امکانات موردنياز و سازماندهی فعاليت‌ها، درراستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری دانشجويان عزيز گام بر می‌دارد.