معرفی مدیریت                       چارت مالی                            همکارن حوزه مالی                           اخبار و اطلاعیه                                فرم ها                             آیین نامه ها
 


شرح برخی از اختیارات و وظایف:


1) انجام کلیه امور مالی دانشگاه و اعمال نظارت برحسن اجرای آن طبق قوانین و مقررات مربوط .

2) دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه .

3) پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه .

4) رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات .

5) همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت بودجه و تشکیلات .

6) رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی .

7) نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور مالی تفویض شده به حوزه معاونت دانشجویی .

8) نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن .

9) تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذی ربط .

10) تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها .

11) انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .