برق و کامپیوتر مکانیک و عمران مواد و شیمی علوم پایه و عمومی
دکتر احمدی (شنبه 10، شنبه 12، یکشنبه 10، یکشنبه 12 ، دوشنبه 12)
 
 http://85.185.81.26/dr-ahmadi-ee
 دکترمقصودی(شنبه ۱۸، یکشنبه ۱۸، چهارشنبه ۱۰، چهارشنبه ۱۲، چهارشنبه ۱۴)
 
http://85.185.81.26/maghsoodi

 
دکتر رحمانی وحید (شنبه 9، یکشنبه 9، دوشنبه 9، چهارشنبه 9)
 
http://85.185.81.26/rahmanivahid/

 
دکتر عابدی (، دوشنبه 12، چهارشنبه 12)
 
http://85.185.81.26/abedi

 
دکتر متولی حقیقی (شنبه 10،12، یکشنبه 10، 14، دوشنبه12)
http://85.185.81.26/dr-motevali/
راهنمایی پروژه پایانی:
(یکشنبه 16, سه شنبه 16)
http://85.185.81.26/dr-motevali-project-/

 
دکتر خزائی (شنبه14، یکشنبه14، دوشنبه14، چهارشنبه 12)
http://85.185.81.26/khazaee/

 
دکتر نایب زاده (دوشنبه 8، دوشنبه 14، چهارشنبه 10)
http://85.185.81.26/nayebzadeh/

 
دکتر قاسمی فرد (یکشنبه10، چهارشنبه 8)
 
http://85.185.81.26/rvxg6h1t2eai/

 
دکتر پدیداران مقدم- (دوشنبه 8 و 16-سه شنبه 10-چهارشنبه 14):
http://85.185.81.26/rtbz5ws2kcj3/
 
دکتر پدیداران-راهنمایی پروژه (یکشنبه و دوشنبه 14):
 
http://85.185.81.26/rsehrvclg0pr/
دکتر دیرانلو (شنبه 16، یکشنبه 8، دوشنبه 16 و سه شنبه 12 کلاسهای پاسخگویی هستند. )
(سه شنبه ساعت 16 کلاس راهنمایی پایان نامه است.)
http://85.185.81.26/deiranlou/

 
دکتر ا کیان (شنبه 10، دوشنبه 10، چهارشنبه 10)
http://85.185.81.26/kian
راهنمایی پروژه پایانی (سه شنبه 10، چهارشنبه 12)
 
http://85.185.81.26/kian_project

 
 
دکتر بوستانی (شنبه 14، سه شنبه 14، چهارشنبه 12):
 
http://85.185.81.26/r4m3wcc5zb20/
دکتر ژرفی(دوشنبه12، دوشنبه18، سه شنبه 8)
http://85.185.81.26/dr-zharfimeeting

 
دکتر صدیقه عباسی (شنبه 12، يکشنبه 10،
یکشنبه 12، سه شنبه 10)
http://85.185.81.26/abbasi/

 
 

دکتر محمدی-راهنمایی پروژه(شنبه 16و یک شنبه ساعت ۱۶)
آدرس كلاس
http://85.185.81.26/rjzc7r3n64by/
 
نام كلاس
دکتر محمدی-پاسخگویی (شنبه8، دوشنبه 8 ، سه شنبه 8، چهارشنبه  ۸)
آدرس كلاس
http://85.185.81.26/rn17ns83i0ki/

 
دکتر شریف نیا (شنبه12،یکشنبه12،دوشنبه 12،سه شنبه12)
http://85.185.81.26/sharifnia

 

دکتر اکرامی (شنبه 10، شنبه ۱۲، دوشنبه ۱۴، سه شنبه ۱۲)
http://85.185.81.26/ekrami


 
دکتر نظری (یکشنیه10 ، چهارشنبه12)
 
http://85.185.81.26/nazari



 
 

دکتر کربلایی (یکشنبه12 ، یکشنبه14 و دوشنبه 14 )
 

http://85.185.81.26/ro6sdpyt1bb3/
 
دکتر سعادت (چهارشنبه 16)
http://85.185.81.26/saadat/

 
خانم دکتر خالقیان (شنبه 12، شنبه 16، یکشنبه 14، دوشنبه 12، دوشنبه 18)
http://85.185.81.26/khaleghian

 
 
 
دکتر نباتی(شنبه ها ساعت  ۱۲، دوشنبه ها ساعت  12، سه شنبه ها ساعت  ۱۲ )
 
http://85.185.81.26/nabati
 
دکتر حاجی زاده (شنبه 14، شنبه 18؛ یکشنبه 14 و دوشنبه 14)

http://85.185.81.26/hajizadeh/

 
 
 
  دکتر خوران (شنبه ۱۰ ، سه شنبه ۱۲ ، راهنمایی پایان نامه چهارشنبه: ۱۲)

http://85.185.81.26/m-khoran
دکتر جمیلی (شنبه 8، شنبه  10، دوشنبه ۸،
سه شنبه ۱۰)
 
http://85.185.81.26/dr-jamili

 
 
    دکتر قمری (سه شنبه 8، سه شنبه 10، چهارشنبه 8)
 
http://85.185.81.26/dr-ghamari

 
 
    دکتر اسماعیل زاده (شنبه ها 16، دوشنبه  12، سه شنبه ساعت 8)
http://85.185.81.26/dr-esmaeilzadeh/

 
 
    دکتر حیدری(دوشنبه ساعت 16 )
http://85.185.81.26/heidari/