وظایف و اختیارات این مدیریت به شرح زیر می باشد:

1)  انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه با هماهنگي ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی .

2)  تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز دانشگاه .

3)  مطالعه‌، بررسي‌ و نظارت‌ بر تدوين‌ سيستم‌ها و روشهاي‌ انجام‌ کار متناسب‌ با اهداف‌ و سياستهاي‌ دانشگاه .

4)  تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وري‌ و مديريت‌ کيفيت‌ در سطح‌ دانشگاه‌ .

5)  تهيه گزارشات مديريتي از نتايج ارزيابي‌ها و ارسال به مراجع تصميم‌گيري دانشگاه .

6)  جمع‌آوري و ارائه گزارشات و اطلاعات به سازمان‌هاي فرادست( استانداري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ...) .

7)  طراحي‌ و استقرار نظامهاي‌ آماري‌، اطلاعاتي‌ و اطلاع‌ رساني‌ .

8)  جمع‌آوري، نظارتو تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و تهيه بانک اطلاعات مورد نياز .

9)  ايجاد ساز و كار نظارت بر حسن انجام برنامه های تفضيلي و پيگيري روند اجراي برنامه‌هاي دانشگاه و تنظيم گزارشها يادواري . 

10)  انجام ساير وظايف محوله ازسوي مقام مافوق .