--------------------
                                                            
                        
                                                       


                                                    سید مجید میرزائی

                                                                                                                                                                                                                                                                    مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی                                                 


           
                                                                                                                                                                                                          


      
                
                                                                                                                                                                    05837266531  داخلی 213             
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                        majid.mirzai65@gmail.com
 
سوابق و فعالیتها:

 
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه حکیم سبزواری
   
 • عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرائی شهرستان اسفراین از سال  1398 تاکنون
   
 • عضو شورای مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی منطقه 9 کشور از سال 1397 تاکنون
   
 • کارشناس واحد روابط عمومی اداره کل آب و فاضلاب خراسان شمالی (91- 1390)
   
 • مسئول روابط عمومی دانشکده فنی و مهندسی اسفراین ( 93- 1391)
   
 • کارشناس واحد فرهنگی و فوق برنامه مجتمع آموزش عالی اسفراین (97- 1394)
   
 • مسئول حوزه ریاست و روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین از سال 1397 تاکنون