لیست شماره های مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

جهت ارتباط با مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

با شماره تلفن
4-37266531-058

تماس گرفته و داخلی مورد نظر شماره گیری نمائید

فکس: 37266539-058


 
نام واحد نام مسئول شماره داخلی شماره مستقیم
حوزه ریاست
دفتر ریاست آقای میرزائی 213  
کارشناس حراست   246  
نظارت و ارزیابی آقای دکتر جمعه گیان 273  
مدیریت فرهنگی آقای علی اصغر موسی زاده 234  
کارشناس فرهنگی آقای صارمی 234  
مدیریت حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایات آقای علیاری 233  
دبیرخانه جذب هیأت علمی خانم دکتر گرایلو 215  
کارشناس دبیرخانه جذب هیأت علمی آقای پور حسین 215  
دفتر نهاد رهبری آقای امینی فر 263  
نگهبانی نگهبانی مرکزی 218  
نگهبانی نگهبانی مرکزی 285  
رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای صارمی 234  
حوزه معاونت آموزش، پژوهش و دانشجویی
دفتر معاونت آقای مهندس ایمانی 243  
مدیریت پژوهش خانم دکتر ژرفی 262  
کارشناس امور پژوهش خانم حسین زاده 262  
کارشناس واحد فناوری اطلاعات آقای رضا عباسی 245  
کارشناس واحد انفورماتیک آقای مرتضی رحیمی 254  
مدیریت امور دانشجویی آقای دکتر دارابی 227  
اموردانشجوئی(تغذیه و صندوق رفاه) آقای رمضانی 281  
اموردانشجوئی(خوابگاه) آقای محمدی بزنج 229  
خوابگاه خواهران   283  
خوابگاه برادران   236  
رئیس تربیت بدنی آقای علی قربانی شیراز 230  
امور دانشجویی (تربیت بدنی برادران) آقای شجاعی 287  
کارشناس کمیسیون موارد خاص و تربیت بدنی خواهران خانم خانی 206  
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر نایب زاده 238  
کارشناس ارشد آموزش آقای قربانی ایزدی 278  
کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان) خانم قربانی 221  
کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان) خانم شریفیان 221  
کارشناس آموزش(گروه برق،کامپیوتر و صنایع) آقای ابراهیم بخشی زاده 224  
کارشناس آموزش(گروه مکانیک،عمران و علوم مهندسی) خانم محمدی 222  
کارشناس آموزش(گروه شیمی،ایمنی و ومواد) آقای رضا چاره خواه 223  
کارشناس پذیرش ثبت نام و بایگانی آقای علی محمد رحمانی 220  
کارشناس پذیرش ثبت نام و بایگانی آقای علی اکبر جهانیان 220  
کارشناس امور کلاس ها آقای خادمی 279  
مدیریت مشاوره و سلامت خانم دکتر جوادی علمی 240  
کارشناس مشاوره خانم مقدسی 235  
آزمایشگاه مرکزی آقای محمد ایمانی 239  
مدیر گروه برق، کامپیوتر و صنایع آقای دکتر بوستانی 260  
مدیرگروه مکانیک و عمران و علوم مهندسی آقای دکتر خوران 225  
مدیر گروه مواد و شیمی و ایمنی صنعتی آقای دکتر اسماعیل زاده 205  
مدیریت ارتباط با صنعت آقای دکتر رحمانی وحید 272  
کتابخانه مرکزی خانم حسن پور 242  
کارگاه جوش   232  
کارگاه ریخته گری   275  
کارگاه ماشین ابراز   231  
آزمایشگاه فیزیک و مدار آقای مهندس ایزی 237  
 آزمایشگاه شیمی   276  
حوزه معاونت اداری و مالی
دفتر معاونت آقای ایمانی 243  
مدیر طرح و برنامه آقای دکتر نباتی 252  
مدیریت امور مالی آقای گیلاسی 207  
کارشناس مالی آقای صارمی 211  
کارشناس مالی آقای عفتی 209  
کارشناس مالی آقای مقصودی و آقای حیدری 208  
کارشناس طرح و برنامه خانم عصمتی 212  
مدیریت اداری آقای کاوسی 247  
 اداره کارگزینی آقای مهدیان فر 214  
کارشناس امور کارگزینی خانم محمدی صدر 214  
کارپردازی آقای براتی 265  
امین اموال آقای آرمین رحیمی 266  
انباردار آقای محمد زراعتکار 266  
اداره امور عمومی و تدارکات آقای رامشک 210  
دبیرخانه مرکزی آقای حسین پور 251 37266539
حوزه هیأت علمی
هیأت علمی دکتر اکرامی 258  
هیأت علمی مهندس غراوی 286  
هیأت علمی مهندس نیستانی 269  
هیأت علمی دکتر محمدی 256  
هیأت علمی دکتر خرسند 219  
هیأت علمی دکتر سعیدپور 257  
هیأت علمی دکتر عباسی 255  
هیأت علمی دکتر قمری 259  
هیأت علمی دکتر قاسمی فرد 259  
هیأت علمی دکتر کربلائی 261  
هیأت علمی دکتر گرایلو 258  
هیأت علمی دکتر ژرفی 258  
هیأت علمی دکتر قاسم آبادی 273  
هیأت علمی دکتر نظری 268  
هیأت علمی دکتر صفری 269  
هیأت علمی دکتر حاجی زاده 274  
هیأت علمی دکتر رحمانی وحید 284  
هیأت علمی دکتر بقائیان 257  
هیأت علمی دکتر پدیداران مقدم 256  
هیأت علمی دکتر اسماعیل زاده 205  
هیأت علمی دکتر جمیلی 267  
هیأت علمی دکتر بهنام فر 241  
هیأت علمی دکتر سعادت طرقی 241  
هیأت علمی دکتر شریف نیا 274  
هیأت علمی دکتر متولی حقیقی 257  
هیأت علمی دکتر مقصودی 270  
هیأت علمی دکتر خزائی 270  
هیأت علمی دکتر دیرانلو 270