• معرفی مسئول حوزه ریاست و روابط عمومی

                                           --------------------
                                                              
                          
                                                         


                                                      سید مجید میرزائی

                                                                                                                                                                                                                                                                      مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی                                                 


             
                                                                                                                                                                                                            


        
                  
                                                                                                                                                                      05837266531  داخلی 213             
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          majid.mirzai65@gmail.com
   
  سوابق و فعالیتها:

   
  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه حکیم سبزواری
    
  • عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرائی شهرستان اسفراین از سال  1398 تاکنون
    
  • عضو شورای مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی منطقه 9 کشور از سال 1397 تاکنون
    
  • کارشناس واحد روابط عمومی اداره کل آب و فاضلاب خراسان شمالی (91- 1390)
    
  • مسئول روابط عمومی دانشکده فنی و مهندسی اسفراین ( 93- 1391)
    
  • کارشناس واحد فرهنگی و فوق برنامه مجتمع آموزش عالی اسفراین (97- 1394)
    
  • مسئول حوزه ریاست و روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین از سال 1397 تاکنون